Sepatah Kata Dari Admin

Berkata Admin BuduMasham:

"Sekiranya didapati artikel dan tulisan dalam blog ini menyalahi sunnah, maka tinggalkan blog ini, dan ikutilah sunnah. Apa yg baik, diambil, apa yg buruk, jangan segan-segan untuk menegur"

Followers

Tweet!

Like This Blog!

Khamis, 16 Oktober 2014

Catatan Ulama mazhab Syafie Mengenai Menutup Muka bagi Wanita

Tiada ulasan :
Alhamdulillah, segala bentuk puji-pujian hanyalah untuk Sang Pencipta, Tuhan yang telah mengatur dengan cantiknya alam ini, seterusnya menurunkan syariat-syariatnya yang sesuai sebagai panduan hamba-hambanya untuk taat akan perintahnya, dan terus menunjukkan kebesarannya agar hambanya menyedari hakikat mereka hanyalah hamba melalui perantaaran hamba-Nya yang mulia, penutup segala nabi.

Untuk kesekian kalinya, saya ingin mengemukakan atau membuat pendedahan buat semua yang singgah di blog ini, akan catatan-catatan para ulama bermazhab syafie dalam hal menutup muka bagi wanita. Catatan ini telah dialih bahasakan oleh sahabat saya merangkap guru saya, Ustaz Wan Muhammad Izzat bin Wan Anas a.k.a Ibn Anas al-Kutawi hafizahullah.

Tidak keterlaluan sekiranya saya katakan pendapat yang muktamad dalam mazhab al-Syafie bahawa anjuran menutup muka bagi wanita adalah wajib, Namun, tidaklah saya menafikan bahawa ianya adalah perkara khilafiyyah. 

InsyaAllah, saya akan cuba senaraikan kalam ulama dalam hal ini, beserta biografi ringkas setiap ulama yang saya nukilkan. 


1. Imam al-Juwayni :
“… Sepakat kaum Muslimin melarang wanita daripada bertabarruj, mendedahkan muka, dan meninggalkan memakai niqab.”

[Al-Juwayni (1428 H); Nihayah al-Matlab fi Nihayah al-Madhhab; ’Abd al-’Azim Mahmud al-Dib (ed); Jeddah: Dar al-Minhaj; jil. 12, hal. 31]

Biografi Ringkas
Imam al-Juwayni (478H) atau juga dikenali sebagai Imam al-Haramain, merupakan Imam besar mazhab al-Syafie, beliau merupakan guru kepada Imam al-Ghazali. Bahkan, sekiranya disebut 'Imam' dalam kitab-kitab mazhab al-Syafie, maka beliaulah yang dimaksudkan.
2. Imam al-Ghazali :
“.... Oleh itu, kami mengatakan, kata-katanya (perogol) kepada wanita (yang dirogolnya) dalam keadaan tersebut “jangan dedahkan muka kamu” (sama ada) wajib, harus, atau haram. Sekiranya kamu mengatakan wajib, inilah yang dikehendaki kerana mendedahkan itu maksiat dan mencegah maksiat itu benar...”
[Ihya' 'Ulum al-Din (1428 H); Kaherah: Dar al-Sha’b; jil. 7, hal. 1199]

Nota: 
Kata-kata ini disebutkan oleh Imam al-Ghazali dalam bab amar makruf nahi mungkar ketika mengemukakan alasan mengapa orang fasiq masih boleh melakukan amar makruf nahi mungkar.

Biografi Ringkas :
Imam al-Ghazali (505H) ialah seorang pemuka mazhab Shafi'i. Kitab al-Wasit, al-Basit, dan al-Wajiz adalah kitab penting di sisi Shafi'iyyah.
3. Imam al-Nawawi :
"Soalan: Adakah harus bagi seorang Muslimah mendedahkan muka dan seumpamanya daripada tubuh badannya kepada wanita Yahudi, Nasrani, dan wanita-wanita kafir yang lain? Adakah terdapat khilaf mengenainya di dalam mazhab Imam al-Shafi’i…?

Jawapan: tidak boleh ia berbuat begitu... Ini adalah pendapat yang sahih di dalam mazhab al-Shafi’i RA."
[Fatawa al-Imam al-Nawawi al-Musammah bi-al-Masa'il al-Mantsurah (1417 H); Muhammad al-Hajjar (ed); Beirut: Dar al-Basha'ir al-Islamiyyah; hal. 180]

Nota:
Imam al-Nawawi (676H) adalah imam besar dalam mazhab Shafi'i. 

Telah menjadi kaedah di sisi mutaakhkhirin Shafi'iyyah, pendapat muktamad di sisi mazhab adalah pendapat Imam al-Rafi'i dan al-Nawawi. Apabila bercanggah, pendapat Imam al-Nawawi didahulukan.

Fatwa di atas walaupun mengenai hukum mendedahkan muka dan aurat kepada wanita bukan Islam secara tidak langsung menunjukkan hukum mendedahkan muka dan aurat kepada lelaki ajnabi berdasarkan kaedah qiyas awla.
4. Imam Ibnu al-Naqib (769H)
“Diharamkan ke atasnya (wanita) mendedahkan sesuatu pun daripada tubuh badannya kepada murahiq (kanak-kanak lelaki yang hamper baligh) atau kepada perempuan kafir. 

Oleh itu, wanita yang berada di dalam bilik mandi awam hendaklah menghindari perbuatan tersebut."
[‘Umdah al-Salik wa-‘Uddah al-Nasik (1982 H); ‘Abd Allah b. Ibrahim al-Ansari (ed); Qatar: al-Shu’un al-Diniyyah bi-Dawlah Qatar; hal. 199]

Nota:
Kitab 'Umdah al-Salik ini antara matan yang masyhur dalam mazhab Shafi'i. Pendapat yang disebutkan di dalam kitab ini adalah pendapat yang sahih di dalam mazhab Shafi'i seperti yang dijelaskan dalam mukadimah kitab berkenaan. [Ibid; hal. 7]

Dalam kenyataan di atas, walaupun yang disebutkan adalah kanak-kanak lelaki yang hampir baligh dan bukan Islam, lelaki ajnabi dewasa dimasukkan bersama berdasarkan qiyas awla.
5. Syaikh al-Islam Zakariya al-Ansari
“Kewajipan menutupnya (muka dan tapak tangan) semasa hidup bukanlah kerana muka dan tapak tangan itu aurat tetapi kerana melihat kepadanya biasanya membawa kepada fitnah.”
[Al-Ghurar al-Bahiyyah fi Sharḥ Manzumah al-Bahjah al-Wardiyyah (1418 H); Muhammad 'Abd al-Qadir 'Ata (ed); Beirut: Dār al-Kutub al-’Ilmiyyah; jil. 3, hal. 243]

Nota:
Imam Zakariyya al-Ansari (926H) termasuk ulama mutaakhkhirin Shafi’iyyah yang masyhur. Apabila disebut Shaykh al-Islam dalam kitab-kitab fikah Shafi’i, yang dimaksudkan adalah beliau.

Nas di atas menunjukkan bahawa masalah muka aurat atau tidak adalah berbeza dengan masalah hukum menutup muka. Imam Zakariyya sendiri mengatakan muka tidak aurat tetapi beliau tetap mewajibkan wanita menutup muka.
6. Sheikh Muhammad al-Fatani (1333H)
"Adapun auratnya (perempuan) di luar sembahyang maka sekalian badannya pada lelaki yang ajnabi."
[Matla’ al-Badrayn wa-Majma’ al-Bahrayn (1405 H); Pattani: Maṭba’ah Bin Ḥalabi; hal. 29]

Nota: 
Dipastikan bahawa 'aurat' di sini ialah aurat yang wajib ditutup ialah berdasarkan dalalah al-aqran selain ibarat yang digunakan adalah 'pada lelaki' bukan 'pada pandangan lelaki'.

7. Sheikh al-Ghamrawi (1337H)
“[Haram baginya] iaitu wanita [mendedahkan mana-mana bahagian tubuhnya] walaupun muka dan kedua-dua belah tapak tangan [kepada murahiq atau wanita kafir] maka hendaklah ia menutup diri sebagaimana ia menutup diri daripada ajnabi.”
[Anwar al-Masalik Sharh ‘Umdah al-Salik wa ‘Uddah al-Nasik (t.t); Kaherah: Dar Ihya’ al-Kutub al-‘Arabiyyah; hal. 213]

Nota:
Kitab Anwar al-Masalik ini antara kitab yang dijadikan matan syarahan dalam kuliah-kuliah pengajian umum mazhab Shafi'i.

8. Imam al-Mahalli (864H)
“[Wahai nabi, suruhlah isteri-isterimu dan anak-anak perempuanmu, serta perempuan-perempuan yang beriman supaya melabuhkan pakaiannya bagi menutup seluruh tubuhnya (semasa mereka keluar)] … yakni hendaklah mereka mengenakan/melabuhkan sebahagian daripadanya (jilbab) pada muka mereka ketika keluar kecuali sebelah mata (dibiarkan terdedah).”
[Tafsir al-Jalalayn dicetak bersama al-Quran (t.t); Beirut: Dar Ibn Katsir; hal. 426; terjemahan ayat al-Quran merujuk kepada Abdullah Basmeih (1421 H); Tafsir Pimpinan ar-Rahman kepada Pengertian al-Qur'an; Kuala Lumpur: Darul Fikir; hal. 1119 ]

Nota:
Nas di atas menunjukkan sebahagian ulama tafsir memang memahami ayat 59, surah al-Ahzab sebagai mewajibkan wanita merdeka menutup muka.

Apa yang disebutkan "kecuali sebelah mata" adalah tidak tepat kerana berdasarkan athar Ibnu 'Abbas RA yang dipertikaikan.

9. Sheikh Arshad al-Banjari (1227H)
“Dan aurat perempuan yang merdeheka yang balighah dan yang tiada balighah di dalam sembahyangnya dan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya dan jikalau di luar sembahyang sekalipun iaitu sekalian badannya melainkan mukanya dan dua tapak tangannya zahir dan batin hingga pergelangan…

Maka, diketahui daripada yang demikian itu bahawasanya wajib menutup keduanya di luar sembahgnya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya itu kerana memeliharakan daripada fitnah jua bukan kerana keadaannya aurat.”
[Sabil al-Muhtadin li-al-Tafaqquh fi Amr al-Din (t.t); Pattani: Matba’ah Ibn Halabi; jil. 1, hal. 183]

Nota:
Syeikh Arshad al-Banjari adalah salah seorang tokoh ulama Nusantara yang bermazhab Shafi'i.

Alhamdulillah, ini sahaja buat masa ini yang saya mampu kemukakan hasil kerja keras Ibn Anas al-Kutawi menyusun kalam ulama di Page 'Saya Bersama Niqab' (jemputlah like).

Peringatan buat semua, disana terdapat juga Ulama-ulama Mazhab Shafi'i yang Secara Jelas Tidak Mewajibkan Menutup Muka |

1. Imam al-Hisni (829 H)
2. Imam Ibnu Hajar al-Haytami (973 H)
3. Syeikh Muhammad al-Jurdani (1331 H)
4. Syeikh al-Tarmasi (1338 H)
5. Syeikh Muhammad al-Zuhayli.

Walau bagaimanapun, mereka semua - selain Syeikh Muhammad al-Zuhayli - bersepakat bahawa wajib bagi wanita menutup muka apabila diyakini ada lelaki ajnabi sedang merenung mukanya dan sebahagian mereka menambah, jika wanita itu sengaja ingin memperlihatkan mukanya kepada ajnabi.

Untuk info lebih detail mengenai kalam ulama diatas, boleh dilihat senarai bawah ini, disana disediakan kalam ulama beserta gambar screenshot dari kitab asli. 

Menutup Muka: Senarai Catatan Ulama Mazhab Shafi'i

1. Imam al-Juwayni : https://www.facebook.com/sayabersamaniqab/photos/a.829797160394250.1073741828.829791813728118/829795757061057/?type=1

2. Imam al-Nawawi : https://www.facebook.com/sayabersamaniqab/photos/a.829797160394250.1073741828.829791813728118/829874510386515/?type=1

3. Imam Ibnu al-Naqib : https://www.facebook.com/sayabersamaniqab/photos/a.829797160394250.1073741828.829791813728118/829883487052284/?type=1

4. Imam al-Ghazali : https://www.facebook.com/sayabersamaniqab/photos/a.829797160394250.1073741828.829791813728118/830071377033495/?type=1

5. Shaykh al-Islam Zakariya al-Ansari : https://www.facebook.com/sayabersamaniqab/photos/a.829797160394250.1073741828.829791813728118/830263283680971/?type=1

6. Sheikh Muhammad al-Fatani : https://www.facebook.com/sayabersamaniqab/photos/a.829797160394250.1073741828.829791813728118/830898486950784/?type=1

7. Imam al-Ghamrawi : https://www.facebook.com/sayabersamaniqab/photos/a.829797160394250.1073741828.829791813728118/831278300246136/?type=1

8. Imam al-Mahalli : https://www.facebook.com/sayabersamaniqab/photos/a.829797160394250.1073741828.829791813728118/833847593322540/?type=1

9. Sheikh Arshad al-Banjari : https://www.facebook.com/sayabersamaniqab/photos/a.829797160394250.1073741828.829791813728118/834512763256023/?type=1

Tujuan post ini diketengahkan di blog ini bukanlah untuk menimbulkan perpecahan mahupun kebencian, terserah kepada kalian yang membacanya untuk menafsirkan apa sekalipun, apa pun, semoga Allah memberi taufiq untuk memandu kita ke jalan yang lebih diredhai-Nya. Sesungguhnya tiadalah satupun bernilai hidup didunia ini melainkan mengharapkan redha Tuhan. Barakallahufikum

Rabu, 15 Oktober 2014

Biarlah Aku Mengembara

Tiada ulasan :
Kredit : syafiqahrahmat.blogspot.com

Biarkan aku mengembara..
Pengembaraan berseorang, memang tidak sepi dengan cabaran, kesedihan, keperitan.
Mengembara itu sifatnya asing, semisal seorang pelajar baru yang baru ditawarkan masuk universiti,
Semisal keluarga yang baru pindah ke rumah baru. Seasing orang yang tiada rumah untuk bertedung, 
bergelandangan di kaki-kaki lima.

Aku dicemuh, dihina, diejek, dipandang dengan pandangan yang tiada nilai dimata masyarakat.
Kerana aku ialah pengembara, dan aku hanya menumpang di bumi Tuhan.
Tiada seorang pon yang peduli, tiada seorang pon yang mendengar rintihan ini, tiada seorang pon yang memahami.

Dahulu, aku tidak sedar akan hakikat ini, bahawa aku seorang pengembara.
Lalu aku alpa dengan dunia yang penuh penipuan ini. Aku seorang yang jahil yang suka berfoya-foya.

Bergelumang dengan dosa noda godaan Iblis. Lalu aku ditakdirkan menjadi tetamu ar-Rahman. 
Aku berdoa sesungguhnya, aku menangis di hadapan Kaabah, agar aku kembali kepada fitrah.

Ternyata, Rahmat Tuhan itu maha luas, aku rasakan hidayah Allah itu mahal, tiada yang bernilai untuk aku jual hidayah ini dengan sesuatupun. Aku mengerah keringat untuk mempertahankannya. Bekerja keras untuk berusaha ke arah yang lebih baik, namun begitu, aku seorang manusia. 

Yang kadang-kadang terbabas jua dek kerana hasutan itu terlalu halus. Aku bukanlah seorang nabi yang bebas dari segala dosa. Disini, aku punya teman untuk bergelak tawa tatkala aku bergembira. Namun, segalanya hilang tatkala aku dirudum kegundahan.

Dikala aku sedar bahawa hakikat dunia ini hanyalah seorang pengembara, aku berusaha memperbaiki diri. Aku mula mencari-cari pembimbing untuk membimbing aku ke jalan yang lurus. Aku mula berjinak-jinak dengan ilmu, kerana aku sedar, seorang pengembara di lautan sahara tidak pernah puas dengan air, kerana kerongkong selalu kering. Manusia itu perlukan ilmu, sebagaimana pengembara memerlukan air untuk meneruskan perjalanan. Hanya dengan cara ini, aku dapat mengatasi liku-liku hidup.

Kawan itu musuh, dan begitu sebaliknya. Manusia yang pernah aku letakkan sepenuh kepercayaan, kini berubah menjadi orang yang paling kejam menikam aku dari belakang. Tujuan aku tidak lain, hanyalah untuk menyelamatkan semua teman-temanku dari bakaran api di hari yang tidak lagi berguna penyesalan. 

Aku sangkakan teman dapat menjadi tulang belakang dalam proses pengembaraan ini, namun aku sedar aku hanyalah seorang pengembara yang tidak sunyi dari ujian. Ujian sebesar ini, sedangkan air sungai yang tenang itu banyak buaya, hutan yang menghijau itu banyak makhluk buas. Inikan seorang teman berubah menjadi musuh ketat.

Aku tidak mengejar pujian ramai, keran aku punya prinsip. Dan sering kali prinsipku ini menjadi bahan mainan orang ramai. Aku dilabel jumud dan taasub, kerana berpegang dengan prinsip, aku tidak pernah mengagumi mana-mana sosok manusia didunia ini melainkan ikon pengembara yang paling tabah, Muhammad bin Abdullah al-Qurasyi. Aku hairan, mengapa aku dilabel sebegitu hebat. Taasub? Dengan siapa aku taasub, sedang tiada individu yang aku kagumi melainkan Muhammad ini?

Hidup ini penuh dengan keajaiban, cinta yang disemai lama, berubah menjadi sebuah kebencian dan dendam. 

Menyedari hakikat bahawa pengembara itu sifatnya asing, aku teringat dengan sabda Muhammad : 

بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا، وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيبًا، فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ

Islam bermula dalam keadaan asing, dan akan datang suatu hari juga dalam keadaan asing, maka beruntunglah bagi orang yang asing.

Aku nukilkan puisi ini, atas catatan seorang pengembara, mungkin pembacanya merasakan ini adalah puisi paling hodoh di dunia. Kerana aku seorang pengembara, yang sering diejek.

Aku tidak peduli semua itu, namun yang lebih mengundang kegundahan di hati ini, bila Tuhan tidak menerima aku sebagai tetamu-Nya di syurga nanti.

Hasil dari pemerhatian aku dan juga tunjuk ajar pembimbingku, aku mengenal perkara furu' dan khilafiyyah. Aku juga mengenal yang mana rajih dan marjuh dari pembacaan tulisan-tulisan para sarjana Islam yang tidak pernah lelah menyumbangkan sesuatu untuk ummat ini.

Namun, manusia itu memandang perkara khilaf itu sebagai satu alternatif untuk memenuhi kehendak hawa nafsu. Sekiranya tidak, aku pun lebih memilih hidup dengan muzik, kerana dulu aku adalah seorang tegar muzik hiphop. Namun, aku memilih pendapat yang ada roh sebagai hamba, hiburan yang paling indah adalah al-Quran. Sabda Muhammad itu jelas, bahawa muzik hanya membawa kepada kealpaan. 

Aku juga memerangi tabarruj, betapa ramai ustazah-ustazah diluar sana berbicara mengenai cinta, menyertai NGO Islam, berusrah tapi tewas bertabarruj. Kata-kata indah tetapi disaluti dengan noda syaitan. Benarlah bisikan Iblis itu halus. Seandainya pandangan para ulama ini ingin aku sesuaikan dengan nafsuku, nescaya aku lebih memilih untuk tidak berniqab bagi wanita, supaya aku dapat melihat keindahan wajah-wajah wanita. Jelas, ini hanyalah nafsu. Aku memilih untuk berniqab bagi wanita.

Aku tidak penah menganggap khilaf dalam perkara furu itu suatu malapetaka, tetapi aku menguruskan kekhilafan ini dengan panduan para ulama salaf al-Soleh, kerana mereka hidup lebih dahulu dari aku, dan merekalah lebih memahami al-Quran dan al-Hadith.

Ketahuilah para pemuda-pemudi sekalian, tiadalah gunanya engkau mengembara dari Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Selangor, Pahang dan lain-lain tetapi disini engkau hanya berfoya-foya, mencari-cari kesalahan orang yang mahu berubah, hidup penuh dengan senang-senang. bergelak tawa dengan kaum bukan sejenis, menghabiskan waktu dengan muzik, wanita bebas keluar menonjolkan diri dikhalayak. Aku menegah kalian, bukan kerana aku sempurna dalam segala hal, aku menegur kerana kasih dan sayangku terhadap kalian.

Namun, siapalah aku untuk menegur kalian. 
Pengembara yang hina.