Sepatah Kata Dari Admin

Berkata Admin BuduMasham:

"Sekiranya didapati artikel dan tulisan dalam blog ini menyalahi sunnah, maka tinggalkan blog ini, dan ikutilah sunnah. Apa yg baik, diambil, apa yg buruk, jangan segan-segan untuk menegur"

Followers

Tweet!

Like This Blog!

Isnin, 30 Mac 2015

Nota Ringkas : Hukum Talqin

1 ulasan :
Definisi talqin ialah mengajarkan ucapan syahadah pada orang yang berada dalam sakaratulmaut. Dan amalan ini adalah sunnah menurut seluruh sepakat fuqaha, iaitu berdalilkan hadith yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya :
لقنوا موتاكم لا إله إلا الله
"ajarlah orang yg hampir mati dikalangan kamu kalimah Lailaha illallah"

Tiada khilaf dalam bab ini. Adapun talqin selepas mayat dikebumikan disana terdapat beberapa pandangan dikalangan ulama fuqaha. Sebagai penuntut ilmu, adalah menjadi tanggungjawab mengemukakan hujjah secara adil dan tidak menyembunyikan fakta dari menaqalkan qaul ulama, sekaligus tidak buyers dalam metode mengemukakan hujjah.

1. jumhur ulama syafieyyah mutaakhirin semisal Imam al-Nawawi rh dan selepasnya menyatakan amalan ini sunat. Tidak perlu saya kemukakan hujah kerana sahabat-sahabat saya telah pun mengulasnya dengan panjang lebar.
2.  pendapat kedua, iaitu hukumnya bid'ah atau makruh. Pertama sekali, kita lihat dalam kitab fiqh sunnah karangan Sayyid Sabiq :
وذهبت المالكية في المشهور عنهم، وبعض الحنابلة الى ان التلقين مكروه
"Pendapat yang masyhur dikalangan ulama malikiyah dan sebahagian mazhab Hanbali bahawa talqin hukumnya makruh"

Selain itu, Imam al-Suyuti (911 H) yang merupakan antara kibar ulama dalam mazhab syafie pula menegaskan :

“… Kerana talkin tidak sabit melalui hadis sahih mahupun hasan bahkan, hadisnya da’if dengan sepakat ahli hadis. Oleh sebab itu, jumhur ummah mengatakan talkin bidaah. Ulama terakhir yang memfatwakan begitu ialah Syeikh ‘Izz al-Din b. ‘Abd al-Salam. Ibnu al-Salah dan diikuti pula oleh al-Nawawi menggalakkannya hanya melihatkan kepada kaedah bahawa hadis da’if dilonggarkan penggunaannya dalam fada’il al-a’mal.”
[Tulu’ al-Tsariyya bi-Izhar ma Kana Khafiyya; Jabir Zayd al-Samiri (ed); dalam jurnal Majallah al-Jami’ah al-Islamiyyah (2009 M); jil. 14, bil. 2, hal. 144]

Ini kerana mereka yang mengatakan sunat telah berdalilkan sebuah hadith daripada Abu 'Umamah dalam hadith yg agak panjang. Hadith ini dinilai dhaif oleh al-Haitami (ulama dalam mazhab syafie), Imam Nawawi dalam majmu', Ibnu Taimiyyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam Zaadul Ma'ad, al-Hafiz al-Iraqi dalam takhrij Ihya, Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fath al-Baari, Imam Son'ani dalam Subulussalam syarah bulughul Marom, bahkan Imam Son'ani ketika membuat kesimpulan mengenai talqin selepas pengebumian mayat seperti berikut :

إنه حديث ضعيف ويتحصل من كلام أئمة التحقيق أنه حديث ضعيف والعمل به بدعة ولا يغتر بكثرة من يفعله


Sesungguhnya hadith itu dhoif, dan didapati kalam ulama tahqiq bahawa kedhaifan hadith tersebut, dan mengamalkannya adalah bid'ah dan jangan tertipu dengan kebanyakkan orang yg mengamalkannya.